Rejestracja

System jest przeznaczony dla osób studiujących na Politechnice Łódzkiej oraz osób, które zakończyły studia na Politechnice Łódzkiej.

Dane podstawowe


 
W przypadku dwuczłonowych nazwisk w celu poprawnej weryfikacji prosimy wpisywać dane w formie: Nazwisko[spacja][myślnik][spacja]Nazwisko. Dziękujemy.
kobieta mężczyzna

 

Dane dotyczące wykształcenia


 
Format: tylko liczby , np. 475477
Obowiązkowe wypełnienie tytułu w języku francuskim dla studentów (francuskojęzycznych studiów) IFE.
Nazwisko Kierownika pracy dyplomowej proszę wpisać w dopełniaczu ( np. prof. dr hab. Jana Kowalskiego).
Pozostałe dane oraz kolejne studia można dodać w swoim profilu użytkownika po dokonaniu rejestracji oraz aktywacji konta.
proszę o wydanie odpisu dyplomu wraz z suplementem w tłumaczeniu na język angielski

 

Dane kontaktowe


 
Podanie telefonu kontaktowego umozliwi kontakt Dziekanatu dotyczący wyznaczenia, lub zmiany terminu obrony pracy dyplomowej.

Dane personalne


 
Format daty: RRRR-MM-DD,np: 2013-02-22.

 

Dane dodatkowe dotyczące wykształcenia


 
Format: RRRR, np. 2012
Format: RRRR, np. 2012
Format: tylko liczby z przedziału 1-6, np. 4,5
Format: tylko liczby z przedziału 1-6, np. 4,5
 

Zgody


 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Politechnika Łódzka, moich danych osobowych w celu prowadzenia badań losów zawodowych absolwentów PŁ. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.

Tak, wyrażam zgodę (zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną)Nie wyrażam zgody
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr.119.1) – dalej RODO informuję, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka (PŁ) z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 116;
2) punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w PŁ jest Inspektor Ochrony Danych – biuro@biurokarier.p.lodz.pl, tel. 42 631 2039;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia badań losów zawodowych absolwentów PŁ na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Na podane podczas rejestracji dane kontaktowe przesyłana będzie korespondencja e-mailowa oraz listowna dotycząca ww. badań. Na podany adres mailowy przekazywane będą informacje na temat kursów, szkoleń i studiów organizowanych przez Politechnikę Łódzką;
4) odbiorcą moich danych osobowych jest podmiot zewnętrzny - dostawca odpowiedzialny za obsługę systemu informatycznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu otrzymania i wypełnienia przez Panią/Pana ostatniej ankiety wysłanej przez system (ostatnia ankieta wysyłana jest po 5 latach od momentu obrony pracy dyplomowej) na konto absolwenta lub na podany podczas rejestracji adres mailowy. Pani/Pana konto zostanie zablokowane, a dane zarchiwizowane w momencie wypełnienia i zapisania ostatniej ankiety. W przypadku niewypełnienia ankiety Pani/Pana konto zostanie zablokowane, a dane zarchiwizowane po upływie 1 roku od wysłania ankiety.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@biurokarier.p.lodz.pl;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pola zaznaczone * są polami wymaganymi.